Regulamin sklepu internetowego „bmbutik.pl”

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem bmbutik.pl (dalej: „Sprzedawca”), w szczególności zasady i warunki składania zamówień (dalej: „Zamówienie”) dotyczących produktów (dalej: „Produkt”) znajdujących się w asortymencie Sklepu, realizacji zamówień, dostarczania zamówionych produktów do klientów Sklepu na podstawie umów (dalej: „Umowa”) sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym, uiszczania przez Zamawiających należności w związku ze sprzedażą produktów, korzystania przez Zamawiających z uprawnienia do odstąpienia od umowy i wymiany zakupionych produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, dotyczącego zakupionych przez Zamawiającego produktów.

2. Sprzedawca – B&M Worldwide Beniowska, Marczak Spółka Jawna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (kod pocztowy: 05 – 825), ul. Błękitna 21 C, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460429, NIP: 529-180-12-61, REGON: 146666496

3. Zamawiający – klient sklepu internetowego bmbutik.pl, który założył indywidualne konto na stronie internetowej sprzedawcy lub dokonuje zakupu jako klient jednorazowy, który nie ma indywidualnego konta na stronie sprzedawcy.

4. Zamówienie – oferta zawarcia Umowy na warunkach wynikających z Regulaminu.

5. Produkt – obuwie dziecięce, damskie i męskie

6. Potwierdzenie -oświadczenie Sprzedawcy, potwierdzające przyjęcie Zamówienia.

7.Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym zgodnie z Zamówieniem na warunkach określonych w Regulaminie.

8. Sklep – oznacza sklep internetowy www.bmbutik.pl prowadzony przez Sprzedawcę.

9. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10. Regulamin nieodpłatnie udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu (w tym – na życzenie Zamawiającego – w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający.

11. Warunkiem składania zamówień w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści.

12. Zamawiający zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę www.bmbutik.pl na terenie Unii Europejskiej.

II. Dane identyfikacyjne i kontaktowe. Zakres działalności Sklepu

1. Właścicielem Sklepu jest B&M Worldwide Beniowska, Marczak Spółka Jawna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (kod pocztowy: 05 – 825), ul. Błękitna 21 C, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460429, NIP: 529-180-12-61, REGON: 146666496 (dalej: „Sprzedawca”).

2. Przedmiotem działalności Sprzedawcy w ramach Sklepu jest sprzedaż, za pośrednictwem Internetu, produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu. Usługi świadczone w ramach Sklepu realizowane mogą być wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu mogą być dostarczone jedynie do Zamawiających posiadających adres dostawy, który zlokalizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wskazuje się następuje dane dla korespondencji dotyczącej działalności Sklepu:

a) dla korespondencji tradycyjnej (pocztowej):

B&M Worldwide Beniowska, Marczak Spółka Jawna

ul. Błękitna 21 C

05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

b) dla korespondencji elektronicznej (e-mail): sklep@bmbutik.pl

III. Wymagania techniczne wymagane dla prawidłowego korzystania ze Sklepu

1. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest dysponowanie przez Zamawiającego urządzeniem spełniającym co najmniej następujące standardy:

a) aktywne połączenie z Internetem, umożliwiające obustronną komunikację przez protokół HTTPS;

b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa, obsługująca standard HTML5 (np. Internet Explorer 9.0 lub nowsza wersja, Opera 10.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 7.0 lub nowsza wersja);

c) aktywna obsługa JAVA Script oraz cookies;

d) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli.

2. Zamawiający korzystający ze Sklepu przyjmuje do wiadomości, że działalność Sklepu, w tym obsługa Zamawiającego, odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie, przechowywanie, odbieranie oraz wysyłanie – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa – danych Zamawiającego, podawanych przez Zamawiającego w związku z korzystaniem z usług świadczonych w ramach Sklepu.

IV. Asortyment Sklepu

1. Wszystkie produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są dostępne do każdorazowego wyczerpania zapasów.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego co do dostępności poszczególnych produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.

3. Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do składania oferty, o której mowa w punkcie VII.3 Regulaminu (tj. zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego).

4. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są opisane oraz zaprezentowane za pomocą fotografii. Sprzedawca czyni starania, aby fotografie oraz opisy odzwierciedlały możliwie dokładnie rzeczywisty produkt. Niezależnie od tego, w przypadku zaistnienia błędu w fotografii lub opisie produktu, który narazi Zamawiającego na błędny wybór, Sprzedawca dopuszcza – bez uszczerbku dla innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych w Regulaminie i przepisach obowiązującego prawa oraz według uznania Zamawiającego – możliwość dokonania przez Zamawiającego, na zasadach określonych w punkcie IV.5 oraz IV.6 poniżej, nieodpłatnej wymiany lub zwrotu produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W przypadku, o którym mowa w punkcie IV.4 zdanie 3 powyżej, Zamawiający zawiadamia Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji oraz informuje o podjętej przez siebie decyzji.

6. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego, w sytuacji, o której mowa w punkcie IV.4 zdanie 3 powyżej, decyzji o zwrocie produktu, Sprzedawca zwraca Zamawiającemu – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni – uiszczoną przez Zamawiającego należność. Koszty zwrotnego odesłania produktu przez Zamawiającego do Sklepu ponosi w takiej sytuacji Sprzedawca.

7. Bez uszczerbku dla postanowień punktu V.2 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w asortymencie Sklepu.

V. Ceny produktów

1. Wszystkie ceny produktów w sprzedaży krajowej zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich, stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy produktów do Zamawiającego.

2. Zamawiający dokonuje zakupu produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu po ich cenie obowiązującej (przez co rozumieć należy cenę podaną przy prezentowanych produktach na stronie internetowej Sklepu) w chwili złożenia zamówienia na dane produkty przez Zamawiającego.

3. Ceny produktów w zamówieniach, które są w trakcie realizacji nie podlegają negocjacji.

4. Bez uszczerbku dla postanowień punktu V.2 powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen (wszystkich lub niektórych) produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia (zakupu) produktów Sprzedawca dołącza dokument sprzedaży dokumentujący transakcję lub, na życzenie Zamawiającego fakturę VAT.

VI. Akcje promocyjne

1. Bez uszczerbku dla postanowień punktu V.2 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, dotyczących produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.

2. Szczegółowe zasady i warunki przeprowadzania akcji promocyjnych, o których mowa w punkcie VI.1 powyżej, mogą być określane na oddzielnych podstronach internetowych Sprzedawcy lub w odrębnych regulaminach. Regulaminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, udostępniane są w sposób określony w punkcie I.3 Regulaminu.

VII. Sposób składania zamówień

1. Sklep realizuje zamówienia składane za pośrednictwem Internetu na stronie www.bmbutik.pl

2. Złożenie zamówienia składa się z następujących etapów oraz warunków:

a) wybór konkretnego produktu (w tym np. ze wskazaniem jego rozmiaru lub innych zmiennych i wskazywanych przez Sprzedawcę do wyboru parametrów);

b) dodanie produktu do koszyka zakupowego przy użyciu zakładki „Dodaj do koszyka“;

c) przejście do zakładki „Twój koszyk“;

d) wybór formy dostawy produktu i sposobu płatności;

e) kliknięcie zakładki „Przejdź do składania zamówienia“, poprzez którą następuje przejście do etapu „Składanie zamówienia“, w ramach którego następuje wskazanie w szczególności:

- danych kontaktowych Zamawiającego (dotyczy w szczególności Zamawiających Niezarejestrowanych w rozumieniu punktu XVI.1 Regulaminu) – w ramach tej opcji możliwe staje się opcjonalne dokonanie założenia konta (rejestracji) Zamawiającego; lub

- faktu posiadania konta w Sklepie, co umożliwia dokonanie zalogowania dla potrzeb składanego zamówienia (dotyczy Zamawiających Zarejestrowanych w rozumieniu punktu XVI.1 Regulaminu);

- zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego,

- wyrażenie przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu,

f) kliknięcie zakładki „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty“, poprzez które następuje złożenie zamówienia oraz przejście do etapu „Podsumowanie zamówienia“;

g) uzyskanie przez Zamawiającego (w ramach etapu „Podsumowanie zamówienia“) informacji m.in. o pomyślnie złożonym zamówieniu, szczegółach dotyczących płatności i danych kontaktowych, jak również o możliwości i sposobie wykrywania i korygowania błędów w wygenerowanych danych.

h) otrzymanie przez Zamawiającego potwierdzenia złożonego zamówienia w formie email, na podany przez Zamawiającego adres email, co oznacza zawarcie Umowy a Regulamin wraz z Zamówieniem stanowią warunki Umowy zawartej pomiędzy Stronami z zastrzeżeniem, że Zamówienie zawiera poprawne dane adresowe i kontaktowe oraz z zastrzeżeniem ustalonych warunków płatności.

3. Dokonując złożenia zamówienia (pkt VII.2 lit. f powyżej), Zamawiający składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów.

VIII. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę.

1. Sklep niezwłocznie potwierdza przyjęcie złożonego przez Zamawiającego zamówienia do realizacji przy użyciu poczty elektronicznej (na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail). Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej przez Zamawiającego (o której mowa w punkcie VII.3 Regulaminu), a jego otrzymanie przez Zamawiającego skutkuje zawarciem umowy sprzedaży zamawianego/ych produktu/ów.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera informacje dotyczące przyjętego zamówienia. Regulamin, na podstawie którego realizowane jest zamówienie, udostępniany jest w sposób wskazany w punkcie I.3 Regulaminu.

3. W przypadku, w którym zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedostępności zamówionego produktu w magazynie, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego i zwraca uiszczoną przez Zamawiającego należność. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może również zdecydować o zakupie innego produktu w miejsce produktu niedostępnego, co staje się przedmiotem uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym i Sprzedawcą (z zachowaniem zasad i warunków określonych w Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa).

IX. Sposoby płatności

1. Płatność z tytułu dokonanego zakupu może zostać zrealizowana przy użyciu jednego z następujących sposobów płatności:

a) płatność przelewem on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24;

b) płatność kartą VISA oraz MASTERCARD;

c) płatność kartą VISA oraz MASTERCARD w 3 (trzech) ratach miesięcznych;

d) standardowy przelew na rachunek bankowy o numerze 02 1030 0019 0109 8530 0048 7318 z podaniem tytułu wpłaty (numer Zamówienia)

e) płatność przy odbiorze.

2. Szczegółowe zasady realizacji poszczególnych sposobów płatności, określonych w punkcie IX.1 powyżej, wskazane są na stronie internetowej Sklepu.

3. Wybór sposobu płatności dokonywany jest przez Zamawiającego w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

X. Dostawy produktów

1. Dostawy zakupionych produktów realizowane są w jeden z następujących sposobów:

a) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.;

b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub DPD;

c) dostawa za pośrednictwem paczkomatów InPost.

2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu X.4 poniżej, koszty poszczególnych sposobów dostawy produktów, jakie wskazane zostały w punkcie X.1 powyżej, jak również warunki ich świadczenia, wskazane są na stronie internetowej Sklepu.

3. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest przez Zamawiającego w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

4. W przypadku zamówienia, którego wartość wynosi co najmniej 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), koszty dostawy zakupionych produktów ponosi Sprzedawca.

5. Do zamówień do 198,99 zł doliczane są koszty przesyłki zgodne z formą dostawy deklarowaną przez Zamawiającego.

6. Dostawa zakupionych produktów realizowana jest najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Na stronie internetowej Sklepu może być wskazywany szacunkowy czas dostawy poszczególnych produktów, uwzględniający bieżący stan magazynu.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w jego dostawie, jeżeli ich przyczyną jest błędne lub niedokładne (a przez to niewystarczające) wskazanie przez Zamawiającego adresu dla dostawy.

XI. Obiór przesyłek.

Podczas odbioru przesyłki Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas transportu, a w razie zniszczenia lub uszkodzenia zgłasza zastrzeżenia Dostawcy. Uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy w trakcie transportu. stanowi wadę fizyczną Produktu w rozumieniu Regulaminu.
W razie stwierdzenia wady (fizycznej lub prawnej) Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o tej wadzie. Jeżeli Produkt ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Zamawiający jest Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Zamawiającego będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Zamawiający nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Zamawiający wiedział o tych wadach w chwili zawarcia Umowy.
Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Zamawiającego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Zamawiającego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
W przypadku określonym w ust. 2 i 3 Zamawiający i Sprzedawca postępują zgodnie z punktem XV Regulaminu.

XII. Zwrot produktu.

1. Zamówione produkty mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Szczegółowy opis dotyczący korzystania z prawa do odstąpienia zawarty jest w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Zwracany na podstawie XII.1 powyżej produkt należy odesłać na adres wskazany w II.3 Regulaminu w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów przeróbek lub nadmiernego zużycia (tj. nieprzekraczającego normalnej eksploatacji) oraz pisemnym oświadczeniem Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy (przykładowy wzór formularza o odstąpieniu stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu) wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który Sprzedawca dokona zwrotu ceny.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie XII.1 powyżej, umowa uważana jest za niezawartą a Zamawiający zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. W takiej sytuacji, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu uiszczonej przez niego należności, zaś Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu - koszty zwrotnego odesłania produktu do Sklepu ponosi – z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.4 poniżej – Zamawiający. Zwrot wzajemnych świadczeń, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni. Sprzedawca poświadcza na piśmie zwrot dokonany przez Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy obejmującej zamówienie, którego wartość wynosi co najmniej 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), koszty zwrotnego odesłania produktu do Sklepu ponosi Sprzedawca.

5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, potwierdza się, że żadne postanowienia Regulaminu (w tym wskazujące określone uprawnienia przysługujące Zamawiającemu) nie wyłączają ani nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie XI.1 powyżej.

6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

XIII. Wymiana produktu

1. Niezależnie od innych uprawnień, o których mowa w Regulaminie (w szczególności prawa do odstąpienia od umowy oraz uprawnień wskazanych w punkcie IV.4 zdanie 3 Regulaminu), wszystkie produkty zakupione w Sklepie podlegają wymianie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania produktu przez Zamawiającego.
Do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym wystarczające jest wysłanie oświadczenia o chęci wymiany produktu przed jego upływem.

2. Warunkiem skorzystania z uprawnienia przewidzianego w punkcie XIII.1 powyżej jest odesłanie wymienianego produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. W przypadku, gdy wartość zamówienia wynosi co najmniej 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), wymiana przeprowadzana na zasadach przewidzianych w punkcie XIII.1 powyżej jest całkowicie nieodpłatna (co oznacza, że Sprzedawca ponosi – zgodnie z punktem X.4 Regulaminu – koszty dostawy wymienianego produktu do Zamawiającego, jak również koszty jego zwrotnego odesłania do Sklepu oraz koszty dostawy nowego produktu do Zamawiającego).

XIV. Inne przypadki zwrotu produktu

1. W przypadku braku dostarczenia produktu do Zamawiającego z adnotacją (poczynioną przez podmiot, przy pomocy którego realizowana jest dostawa) „Adresat nieznany“, „Adrest nie mieszka pod wskazanym adresem“, „Nie odebrano“ lub inną podobną (wskazującą na brak odbioru produktu dostarczonego pod wskazany adres), Sklep kontaktuje się z Zamawiającym w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji, jak również w celu ustalenia dalszego postępowania w związku z realizacją zamówienia. Zamawiający uprawniony jest do podjęcia decyzji o ponownej dostawie produktu (po wskazaniu przez Klienta prawidłowego adresu) bądź o rezygnacji z zamówienia.

2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego ze złożonego zamówienia, w sytuacji, o której mowa w punkcie XIV.1 powyżej, Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez Zamawiającego należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni.

XV. Reklamacje produktów

1. W odniesieniu do Zamawiających będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową na zasadach i warunkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. W odniesieniu do Zamawiających nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady produktu na zasadach i warunkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Reklamowany produkt należy odesłać na adres:

a) B&M Worldwide Beniowska, Marczak Spółka Jawna

ul. Wioślarska 7

05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

b) zwrotu należy dokonać za pośrednictwem dostawcy wskazanego przez Sprzedawcę (na koszt Sprzedawcy) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. Składana przez Zamawiającego reklamacja powinna mieć formę pisemną, zawierać kopię dokumentu sprzedaży oraz numer konta bankowego, na który ma być zwrócony koszt przesyłki jeśli poniósł go Zamawiający.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. O sposobie jej rozpatrzenia Sprzedawca informuje Zamawiającego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w obu przypadkach z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez Zamawiającego).

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego.

6. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, potwierdza się, że żadne postanowienia Regulaminu (w tym wskazujące określone uprawnienia przysługujące Zamawiającemu) nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem, wynikających z przepisów obowiązującego prawa w związku z niezgodnością zakupionego produktu z umową.

XVI. Identyfikacja Zamawiającego w Sklepie

Sprzedawca umożliwia korzystanie z usług Sklepu Zamawiającym, którzy:

a) dokonali rejestracji na stronie internetowej Sklepu i dysponują indywidualnym loginem i hasłem („Zamawiający Zarejestrowani“);

b) nie dokonali rejestracji na stronie internetowej Sklepu („Zamawiający Niezarejestrowani“).

Zamawiający Niezarejestrowani uprawnieni są do składania zamówień, z zastrzeżeniem potrzeby każdorazowego wypełnienia formularza zamówienia i wskazywania w nim danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
W celu dokonania rejestracji, Zamawiający powinien wskazać w formularzu rejestracji dane niezbędne do dokonania rejestracji. Przyjmowany przez Zamawiającego login i hasło nie powinny być używane przez innego Zamawiającego. Zamawiający nie powinien udostępniać loginu i hasła osobom trzecim.
Zamawiający dokonuje rejestracji jednorazowo. Przejście do formularza rejestracji nastąpić może na stronie internetowej Sklepu bądź poprzez kliknięcie zakładki „Twoje konto”, a następnie zakładki „Jeśli nie masz konta kliknij tutaj” bądź (opcjonalnie) w trakcie składania zamówienia.
W przypadku jakichkolwiek zmian danych podanych w formularzu rejestracji, Zamawiający Zarejestrowany powinien zmodyfikować swoje dane poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności na swoim koncie na stronie internetowej Sklepu.
W przypadku zagubienia lub innej utraty hasła, Zamawiający może skorzystać z opcji „Zapomniane hasło”. Opcja ta umożliwia zresetowanie dotychczasowego hasła i utworzenie nowego.
Każdy Zamawiający może posiadać tylko jedno konto na stronie sklepu bmbutik.pl w tym samym czasie.

XVII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest B&M Worldwide Beniowska, Marczak Spółka Jawna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

2. Dane osobowe zgromadzone w związku z korzystaniem przez Zamawiających z usług Sklepu przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Dane osobowe podane przez Zamawiającego podczas wypełniania formularza przetwarzane są przez Sprzedawcę w celach: realizacji zamówienia, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji oraz zapytań Zamawiających, w celach księgowych i archiwizacyjnych, a także – o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę – dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, takich jak: sprzedaż produktów i usług, przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach oraz w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, może uniemożliwić jego realizację.

4. Dane osobowe są przekazywane, w niezbędnym zakresie, podmiotom, przy pomocy których realizowana jest dostawa produktów (tj. spółce Poczta Polska S.A. oraz firmom kurierskim wskazanym w punkcie X.1 Regulaminu) lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Zamawiającym. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

5. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.),
tzn. umożliwia Zamawiającym wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie, pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

6. Zamawiający oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i prawidłowe oraz że będzie informował Sprzedawcę o wszelkich zmianach tych danych.

XVIII. Prawa autorskie

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronie internetowej Sklepu, stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy lub osób trzecich. Wskazane elementy stanowić mogą przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
Pobieranie lub wykorzystywanie, w jakimkolwiek zakresie, materiałów dostępnych na stronie internetowej Sklepu wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy i nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Sprzedawcy, Zamawiających oraz innych uprawnionych podmiotów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na stronie internetowej Sklepu w celu ich dalszego udostępniania podmiotom trzecim w ramach innych serwisów internetowych,
jak i poza Internetem.

XIX. Zmiany oraz wypowiadanie Regulaminu.

1. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu poprzez umieszczenie na niej zawiadomienia o zmianie oraz zakresie zmian, która to informacja będzie utrzymywana na stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej 14 dni, dodatkowo Zamawiający zostaną powiadomieni o zmianie i zakresie zmian Regulaminu także poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez nich podczas rejestracji.

2. W przypadku zmiany Regulaminu Zamawiający ma prawo zaakceptować treść zmian w Regulaminie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w terminie 14 dni od dnia pierwszego zalogowania się na indywidualne konto na stronie internetowej Sklepu po udostępnieniu informacji o zmianach w Regulaminie zgodnie z ust. 1. Brak akceptacji zmian w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest jednoznaczny z wypowiedzeniem Regulaminu przez Zamawiającego oraz żądaniem usunięcia indywidualnego konta Zamawiającego na stronie internetowej Sklepu.

3. Zmiany w Regulaminie w stosunku do każdego Zamawiającego wchodzą w życie z chwilą zaakceptowania przez niego zmian w Regulaminie.

4. Zamawiający może złożyć żądanie usunięcia indywidualnego konta należącego do niego w każdym czasie.

5. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może złożyć oświadczenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Sprzedawca usunie konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia konta zgodnie z ust. 2 albo ust. 4.

7. Złożenie żądania usunięcia konta pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przez Zamawiającego przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.

XX. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca potwierdza na piśmie dokonane zwroty produktów.

2. Wszelkie zwroty na rzecz Zamawiającego, o których mowa w Regulaminie, dokonywane mogą być przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a także wobec Konsumentów przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

4. Umowy w ramach działalności Sklepu zawierane są w języku polskim.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu (w tym za przerwy w jego funkcjonowaniu), jeżeli jest ono spowodowane działaniem siły wyższej lub niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności strony internetowej Sklepu z urządzeniem Zamawiającego (jako okoliczności niezależnych od Sprzedawcy).

6. Zamawiający zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu oraz prawidłowość usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności od niedozwolonego ingerowania w zawartość Sklepu oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI

1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

2. Formularz odstąpienia od umowy.Google+